i. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  

Nedir?
Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, yakıcı maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunan, bu ürünleri üreten, depolayan, nakleden ve satan gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu mesleki faaliyetleri dolayısıyla meydana gelebilecek bir kaza veya yangın infilak sonucunda, kusurları olup olmadığına bakılmaksızın üçüncü kişilerin doğrudan doğruya uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı tutarlara kadar güvence altına alan sigortadır. 

Teminatları Nelerdir? 
 - Üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni/maddi zararlar   

Pratik Bilgiler
 - Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunanların, bu ürünleri üreten, depolayan ve satanların kanunen yaptırmakla zorunlu oldukları bir sigortadır. 
 - Hasara yol açan kazanın çıkış nedeninin yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler olması halinde öncelikle Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası işlemeye başlar. 
 - Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası bulunan bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar, Tüpgaz Sorumluluk Sigortası limitleri dahilinde sigortacısı tarafından tazmin edilir.  

Genel Şartlar 
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları                  
                             
ii. 
Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyetlerde Bulunanlar İçin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 
 
Nedir?   
Oto galerileri, otopark, garaj ve tamirhanelerde sigortalı olarak çalışan ve görevlerini ifa ettikleri esnada müşteri araçlarını trafikte kullanırken bir kaza yapmaları halinde “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Zorunlu Trafik) Sigortası” yükümlülüklerini karşılayan zorunlu sorumluluk sigortasıdır.
   
Teminatları Nelerdir?
 -  Maddi Zararlar Teminatı 
 -  Sağlık Giderleri Teminatı 
 -  Sürekli Sakatlık Teminatı
 -  Ölüm Teminatı 

Pratik Bilgiler 
 -  Mesleki faaliyetleri nedeniyle ilgili sigortayı yaptırmakla yükümlü oto galerileri, otopark, garaj ve tamirhanelerde ilgili sigorta kapsamına giren bir hasar meydana gelmesi sebebiyle müşterileri ile yaşanacak olası bir sorun ilgili sigortanın devreye girmesi ile engellenmiş olacaktır.          
 -  Otopark, garaj, oto galeri gibi gözetim ve alım-satım işlemi yapan işletmelerde iş yerinin araç kapasitesi; tamirhane, servis gibi bakım onarım yapan işletmeler için ise işyerinde sürekli çalışan personel sayısı ile birlikte diğer faktörler de göz önüne alınarak risk değerlendirmesi yapılır.  
 
Genel Şartlar 
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası(Trafik Sigortası) Genel Şartları                                            

iii. 
Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  
 
Nedir?   
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde işletmelerin istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin, görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat altına alan ve yaptırılması kanun ile zorunlu kılınmış sigortadır.  
 
Teminatları Nelerdir? 
 -   Ölüm teminatı
 -   Sakatlık teminatı
 -   Tedavi giderleri teminatı 
 -   Maddi zarar teminatı 

Pratik Bilgiler 
 -   Sigortaya konu bir hadisenin meydana gelmesi neticesinde sigorta ettirenin haksız taleplere karşı savunulması da police kapsamında temin edilir.  
 -   Sigorta ettiren, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu özel güvenlik görevlilerinin kusuru bulunmaksızın, zararın meydana gelmemesi için hal ve şartların gerektirdiği bütün dikkat ve özeni gösterdiği veya bütün dikkat ve özeni göstermiş olsa dahi zarara sebebiyet veren olayın meydana gelmesini engelleyemeyeceğini (zarara sebebiyet veren olayın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya başka bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri gelmesi) ispat ederse sorumluluktan kurtulur. Zarara sebebiyet veren olayın meydana gelmesinde zarar görenin kusuru varsa, ödenecek tazminattan bu kusur oranında indirim yapılabilir. 

Genel Şartlar
Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları     
                                          
iv. 
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası 


Nedir?   
Likit Petrol Gazı (LPG) tüpleyen firmaların, dolum yaptıkları/yaptırdıkları ve gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan yetkili bayileri vasıtasıyla tüketiciye ulaştırdıkları tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde kusurları olup olmadığına bakılmaksızın infılaki, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alan sigortadır.  
 
Teminatları Nelerdir?
 -   Üçüncü şahıslara karşı maddi/bedeni zararlara karşı sorumluluk  
 
Pratik Bilgiler? 
-    Likit Petrol Gazını (LPG) depolayan, tüplere dolduran, nakleden, bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye satan LPG Dağıtım Şirketleri, yaptırmak zorunda oldukları Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortasına ek olarak yaptırılır.  
-   "Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası" bulunan bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infılaki, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar, Tüpgaz Sorumluluk Sigortası limitleri dahilinde sigortacısı tarafından tazmin edilir.    
-    Ancak, kullanılmak üzere bulundurulan tüpgazın neden olduğu kaza, işyerinde bulunan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin de zarar vermesine yol açarsa, tazminat ödemelerinde Tüpgaz Sorumluluk Sigortasına öncelik verilir; bu sigortanın limitlerinin yetersiz kalması halinde Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası, limitleri dahilinde işlemeye başlar. Hasara yol açan kazanın çıkış nedeninin yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler olması halinde öncelikle Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası işlemeye başlar.     
 
Genel Şartlar
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları    

v. 
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

 
Nedir?   
1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçe kapsamındaki mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlayan sigortadır.  

Teminatları Nelerdir?
 -    Maddi/bedeni tazminatlar
 -    Yargılama giderleri  
 
Pratik Bilgiler 
-     Her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz. 
-    Sigorta tanımındaki on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.   
-    Sigortalının Mesleki faaliyete son vermesi halinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir.  
-    Sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.  
 
Genel Şartlar 
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları                                           
vi. 
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası


Nedir?   
Poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye'nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, 3.3.2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sigorta ettirene terettüp edecek hukuki sorumluluğu poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar tazmin eden sigortadır.  

Teminatları Nelerdir? 
 -     Ölüm tazminatı 
 -     Sakatlık tazminatı
 -     Tedavi giderleri
 -     Temizleme masrafları 
 -     Toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar 
 -     Özel mallarda meydana gelecek maddi hasar tazminatları 
 -     Üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar 
 -     Dava masrafları ve avukatlık giderlerini 

Pratik Bilgiler 
 -    Ani veya beklenmedik şekilde oluşmayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekleşen kirlilik sonucu ortaya çıkan haller bu sigorta teminatı kapsamının dışındadır.  
 
Genel Şartlar   
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları         
Nedir?
İşyerinin poliçede belirtilen riziko adresinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverenin hukuki sorumluluğu nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eden sigortadır.  
 
Teminatları Nelerdir?
 -   Toplu taşıma
 -   Görevle gönderme 
 -   T.C dışı iş kazaları 
 -   Manevi tazminat talepleri 
 -   Müteahhit / Taşeron teminatı
 -   Arızi (geçici) inşaat işleri
 -   Özel hastanelerde tıbbi tedavi 
 -   Gıda zehirlenmeleri  
 
Pratik Bilgiler
 
Genel Şartlar 
İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları         
Nedir?  
Sigortalıyı, üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması ile üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) meydana gelmesi nedeniyle kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlayan sigortadır.   
 
Teminatları Nelerdir?  
 -   Maddi tazminat talepleri
 -   Manevi tazminat talepleri
 -   Gıda zehirlenmeleri 
 -   Müteahhit / Taşeron teminatı 
 -   Arızi (geçici) inşaat işleri
 -   Asansör sorumluluğu 
 -   Reklam / Pano teminatı
 -   Garaj / Otopark teminatı  

Pratik Bilgiler  
 
Genel Şartlar 
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları    
Nedir?  
Sigortalının mesleki faaliyetlerini gerçekleştirdiği sırasında, üçüncü şahısların uğrayabilecekleri maddi veya bedeni zararlar neticesinde sigortalının sorumluluğundan doğabilecek maddi ve poliçede ayrıca belirtilmişse manevi tazminat taleplerine karşı güvence sağlayan sigortadır.   Sigortalının mesleki hizmetini yerine getirirken her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma,  hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, mesleki hizmeti yerine getirirken yapılan kusur ve ihmaller veya mesleki hizmeti yerine getirmemesi durumlarında üçüncü şahıslar tarafından talep edilen tazminatı kapsamaktadır.  
 
Teminatları Nelerdir?
 -   Maddi tazminat talepleri
 -   Manevi tazminat talepleri 
 -   Mahkemeye katılma masrafları
 -   Savunma masrafları  
 
Pratik Bilgiler  
-    Bu teminat, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir. Talep edilmesi halinde, sigortalının yurt dışında yürüteceği mesleki faaliyetler de sigorta kapsamı altına alınmaktadır.
-    Çeşitli alanlarda mesleki faaliyette bulunan gerçek şahıs ve kurumlar için teminat verilmektedir. 
 o   Avukatlar 
 o   Serbest muhasebeciler / mali müşavirler 
 o   Mimar ve mühendisler 
 o   Seyahat acenteleri
 o   Yönetim danışmanları 
 o   Medya hizmetleri 
 o   Bilgi işlem, programlama 
 o   Sigorta acenteleri / brokerleri 
 o   Çeviri büroları 
 o   İnsan kaynakları 
 o   Destek hizmetleri / çağrı merkezleri 
 o   Ekspertiz Hizmetleri 
 o   Diğer  
 
Genel Şartlar
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları    
Nedir?   
Üretilen ve/veya satılan ürün veya hizmetlerin kusurundan kaynaklanan riskler nedeniyle müşterilerin ve/veya diğer üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlar neticesinde sigortalıdan talep edilecek tazminat taleplerine karşı güvence sağlayan sigortadır.  
 
Teminatları Nelerdir? 
 -    Bedeni/maddi tazminat 
 -    Hukuki sorumluluk
 -    Ürün garanti 
 -    Ürün geri çağırma/toplatma  
 
Pratik Bilgiler   
-     İlgili ürün işletmelerden talep edilecek yüksek tazminat taleplerini hukuki sorumlulukları çerçevesinde karşılayarak önemli bir güvence sağlamaktadır.  

Genel Şartlar
Ürün Sorumluluk Sigortası Genel Şartları    
Nedir?   
Sözleşmenin kapsamına bağlı olarak toprağın, yeraltı sularının, iç sular ve denizlerin veya havanın birinde, birkaçında veya hepsinde ani ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan kirlenme ya da kirlenme tehlikesi nedeniyle Çevre Mevzuatı çerçevesinde sigorta ettirene yöneltilen ve sigorta ettirenin hukuken ödemek zorunda kalacağı tazminat taleplerini genel şartlar çerçevesinde güvence altına alan sigortadır.  
 
Teminatları Nelerdir? 
 -     Ölüm / sakatlık 
 -     Tedavi masrafları
 -     3.şahıs maddi/bedeni zararlar
 -     Temizleme masrafları 
 -     Toplanan atıkların taşınması ve bertarafı masrafları 
 -     Tedrici kirlenmeler
  
Pratik Bilgiler
 
-     Üçüncü Sahıs Sorumluluk ve zorunlu poliçelerde verilen Çevre Kirliligi teminatı sadece ani ve kazaen gerçekleşen çevre kirliligi ile sınırlıdır ve tedrici kirlenmeler teminat altında değildir. İşletmeler için özel tasarlanan bu üründe tedrici kirlenmeler için de teminat sağlanabilmektedir. Tedrici kirlenme için teminat isteniyorsa teklif aşamasında bilgi verilmelidir.  
-     Bazı sorumluluk ve yangın poliçelerine küçük limitler ile dahil edilen çevre kirliliği teminatı bu poliçelerde genel olarak düşük teminat limitlerinden dolayı sigortalıların ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bu noktada Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası’nı yaptırmak yüksek teminat limitleri ile sigortalıların ihtiyaçlarının üst düzeydde karşılanmasına olanak sağlıyor.  
 
Genel Şartlar  
Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları    
Nedir?   
Sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerini poliçede yazılı teminat limitine kadar temin eden sigortadır.  
 
Teminatları Nelerdir?
 -    Maddi/bedeni tazminat talepleri 
 -    Mahkeme masrafları/avukatlık ücretleri  
 
Pratik Bilgiler  
 
Genel Şartlar  
Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları   
Nedir?  
Sigortalının taraf olduğu ve sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri üstlenir.   
 
 
Teminatları Nelerdir?  
-     Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma 
-     Sürücü Hukuksal Koruması
-     Taşınmaz Mala Bağlı Hukuksal Koruma
-     Kişi-Aile Hukuksal Koruması
-     Ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek hususlar o   Tüzel kişilerin yasal temsilcileri arasındaki uyuşmazlıklar 
o   Kanunların yapılmasına izin verdiği şansa bağlı sözleşmeler 
o   Aile ve miras hukuku 
o   İnşaat sözleşmeleri 
o   Maden, taş ocakları ve orman hukuku ile ilgili işler 
o   Vergi ve kamu alacaklarından doğan işlemler 
o   Gümrük hukuku ile ilgili işlemler 
o   Çekişmesiz yargıya ilişkin konular
o   Uluslararası yargı yollarına başvuru 
o   İflas ve konkardato ile ilgili işlemler 
o   Teminat dışında ve içinde yer alan hususlar haricindeki diğer hususlardan doğan uyuşmazlıklar  
 
Pratik Bilgiler
-  Hukuksal koruma sigortası genel şartlarında öngörülen halllerde doğmak kaydıyla sigorta kapsamında karşılanan giderler aşağıdaki gibididir; 
o   Yargılama giderleri 
o   İcra giderleri 
o   Uyuşmazlığın dava yolu ile çözümünde harcanacak olan tutarı geçmemek üzere tahkim nedeniyle doğabilecek giderler 
o   Temyiz giderleri 
o   Karar düzeltme giderleri 
o   Avukatlık asgari ücret tarifesinden daha az olmamak kaydıyla poliçede belirlenen avukatlık ile danışmanlık asgari ücret tarifesinden daha az olmamak kaydıyla poliçede belirlenen danışmanlık ve hakem ücretleri 
o   Teminatla salıvermede poliçede üst sınırı belirlenen teminat akçesi 
o   Faydasız kalmış olsa bile sigortalı tarafından zararı önlemek, azaltmak veya hafıfletmek amacıyla alınan tedbirlerden doğan giderler  
 
Genel Şartlar   
Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları