Nedir?   
Karayolu, havayolu, denizyolu veya demiryolu ile bir yükün taşımaya uygun nakil araçları ile taşınması esnasında uğrayabileceği hasarlar neticesinde sigortalının maddi menfaatini güvence altına alan sigortadır. Geniş, dar ve tam zıya olmak üzere üç türde tanzim edilmektedir.   

Teminatları Nelerdir? 
-     Geniş teminat:  (Aşağıda belirtilen istisnalar hariç Enstitü Yük Klozu (A kloz) 1.1.82 ile birlikte verilen tüm rizikoları kapsar; 
       §  Kasti hareket 
       §  Olağan hasarlar 
       §  Gecikme 
       §  Mali yükümlülükleri yerine getirememe 
       §  Kasti zarar 
       §  Savaş silahından doğan zararlar 
       §  Savaş ve grev   
-     Dar teminat: Denizyolunda Enstitü Yük Klozu (C kloz) 1.1.82, karayolunda Kamyon Klozu, demiryolunda Demiryolu Klozu ile verilen bu teminat taşıma aracının batması, karaya oturması, çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması vb. sonucu taşınan yüke gelebilecek zıya ve hasarı karşılar. Havayolu taşımalarında ise dar teminat verilemez.   
-     Tam zıya teminat: Tam Zıya Klozu ile verilen bu teminat bilimum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının zıyaı neticesinde sigortalı yükün fiilen ve tamamen zıyaını temin eder.   

Pratik Bilgiler 
-    Nakliyat sigortaları için “Abonman Sözleşme” düzenlenebilir. Abonman poliçeler önceden belirlenmiş bir zaman dilimi içinde, güzergah,emtea cinsi , teminat türü ve teminat limiti genel hatlarıyla belirtilmiş nakliyatların tümü için teminat sağlayan bir çerçeve sözleşmedir. Düzenlenen abonman sözleşme kapsamına girmek koşulu ile her bir sevkiyat için abonman sözleşmede belirnen genel hatlar ve emtea nakliyat sigortası genel şartları ve police özel şartları çerçevesinde bir nakliyat poliçesi tanzim edilir.
 
Genel Şartlar
Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları    
i. Yurtiçi Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası
 
Nedir? 
Türkiye sınırları içinde ticari yük taşımacılığı yapan sigortalının, kendisinin veya kiraladıkları araçlarla ve bir sözleşmeya bağlı olarak taşımayı taahhüt ettikleri yükleri teslim aldıkları andan teslim ettikleri ana kadar geçen süre içinde sigorta sözleşmesinde belirtilen bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu gelebilecek zararlar nedeniyle sigortalıya yüklenecek yasal sorumluluklarını güvence altına alan sigortadır.  
 
Teminatları Nelerdir?
  • Dar Teminat: Kamyon Klozu'ndaki risklerden doğan sorumlulukları kapsamaktadır.
Pratik Bilgiler

Genel Şartlar  
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları    

ii.  Yurtdışı Taşıyıcı Mali Sorumluluk (CMR) Sigortası

 
Nedir?  
Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının taşımayı taahhüt ettiği mallara gelebilecek zararlar nedeniyle yükse sahibine karşı oluşacak hukuki sorumluluklarını Karayolu ile Yapılan Uluslararası Emtia Taşıması (CMR) Konvansiyonu hükümleri çerçevesinde ve poliçede belirlenen teminat ve şartlar dahilinde güvence altına alan sigortadır. 
 
 
Teminatları Nelerdir?  
-    Taşıyıcının CMR Konvansiyonu ile belirlenmiş olan sorumluluğu  
 
Pratik Bilgiler 
-    CMR Konvansiyonu tam metni (http://www.groupama.com.tr/content.aspx?Id=636&ParentId=634&S=True&ContentId=663&Selected=&P_Id=663 )    
 
Genel Şartlar   
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları     
Nedir?
Gemi veya diğer deniz ve göl araçları ya da bunlara ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikoları, poliçede belirlenen koşullara bağlı olarak güvence altına alan sigortadır.
   
Teminatları Nelerdir?  
-     Enstitü yat klozu 1.11.82 Cl.328 kapsamındaki temel riskler 
-     Makine hasarları ve savaş/grev riskleri 
-     Kişisel eşyalar 
-     Çekme ve kurtarma masrafları 
-     Yat botlarına ve kişisel deniz araçlarına gelebilecek zararlar 
-     Üçüncü kişilere karşı doğabilecek hukuki sorumluluklar 
-     Çevre kirliliği 
-     Üçüncü şahıs tedavi masrafları 
-     Enkaz kaldırma masrafları 
-     Hukuki sorumluluk  
 
Pratik Bilgiler
-     İlgili sigorta tanımındaki “gemi veya diğer deniz ve göl araçlan'' terimi, yük ve yolcu gemilerini kapsar. Ancak sigorta şirketi kabul ettiği takdirde, ahşap veya beton yahut bunların karışımından yapılmış tekneler, yelkenli tekneler, tenezzüh tekneleri, yat ve kotralar, hizmet motorları, balıkçı gemi ve tekneleri, römorkör, duba, şat ve layterler, yüzer havuz, şahmerdan ve vinçler, yüzer lokanta, deniz motosikletleri gibi deniz ve göl araçlan ''gemi veya diğer deniz ve göl araçları'' terimi kapsamında sayılır.   
-     Aksi kararlaştırılmadıkça, sigorta konusu gemi veya diğer deniz ve göl araçları, sınıflama kurumları (klas müesseseleri) tarafından verilmiş sınıf belgesine sahip olmalı ve bu belge sigorta süresi içinde geçerliliğini korumalıdır. Sınıflama kurumları tarafından verilmiş sınıf belgesine sahip olmayan gemi ve diğer deniz ve göl araçlarının sigorta konusu olabilmesi için yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre inşa edilmiş olmaları zorunludur   

Genel Şartlar
Tekne Poliçesi Genel Şartları