Tüm bitkisel ürünler için; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı ile yaş meyve, sebze ve kesme çiçekler için doludan kaynaklanan kalite kaybı sigorta kapsamındadır.   Ana teminatlara ek olarak aşağıdaki teminatlar da ek olarak sigorta kapsamına dahil edilebilir;        
i.  Meyve bahçeleri ve bağlarda dolu ağı ve örtü sistemleri,                                     
ii.  Tarla ürünleri, sebzeler ve fidanlarda yaban domuzu zararı,                                   
iii. Arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf ürünlerinde sap unsuru.   
 o   Çiftçinin, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlarını güncellemiş olması gerekmektedir.
Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre dolu, deprem, taşıt çarpması ile fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, kar ve dolu ağırlığı riskleri teminat kapsamına alınabilmektedir.  Çiftçinin, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemi’ndeki o yıla ait sera ve içindeki ürün bilgilerini güncellemiş olması gerekmektedir.  
 Veteriner Bilgi Sistemi’ne (TÜRKVET) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir. Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanları aşağıdaki unsurlar neticesinde meydana gelen ölümler ve mecburi kesim risklerine karşı teminat altına alır; 
 §  Genel Şartların A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale (Dar kapsamlı tarife haricinde), 
 §  Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan/böcek sokması,                                            
 §  Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, 
 §  Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, 
 §  Yangın veya infilak, 
 §  Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası’na sahip olunması ve işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması halinde, isteğe bağlı olarak ek prim ile teminat kapsamına alınan şap hastalığı (Dar Kapsamlı tarife haricinde). 
 o   Yukarıda sıralı mecburi kesim ve ölüm risklerine ek olarak tarife ve Talimatlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski de teminat kapsamındadır.     
Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET’e) kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir. Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanları aşağıdaki unsurlar neticesinde meydana gelen ölüm ve mecburi kesim risklerine karşı teminat altına alır;   
 § Genel Şartların A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale (Dar kapsamlı tarife haricinde), 
§ Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan/böcek sokması,                                            
§ Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, 
§ Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, 
§ Yangın veya infilak, 
§ Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası’na sahip olunması ve işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması halinde, isteğe bağlı olarak ek prim ile teminat kapsamına alınan şap hastalığı (Dar Kapsamlı tarife haricinde). 
Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için aşağıdaki unsurlar neticesinde meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesim risklerine karşı teminat sağlanır; 
 § 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları (Dar Kapsamlı Tarife hariç), 
 § Her türlü kaza ve zehirlenmeler, 
 § Her türlü doğal afetler, 
 § Yangın veya infilak.     
Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Su Ürünleri Kayıt Sistemi’ne (SKS) kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünleri ile kafes ve ağları; Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları ile tarife ve talimatlar kapsamında sigortaya kabul edilir.   
§ Su ürünleri için aşağıdaki sebeplerle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar teminat kapsamındadır. 
 a.     Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık,
 b.     Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, 
 c.     Her türlü doğal afet, 
 d.     Kazalar,
 e.     Predatörler, 
 f.      Alg patlaması.
§ Kafes ve ağlar için ise aşağıdaki nedenlerde meydana gelen maddi zararlar teminata dahildir; 
 g.     Her türlü doğal afet, 
 h.     Kazalar, 
 i.      Predatörler
İçinde arı olan aktif kovanların fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, sel ve su baskını, vahşi hayvan saldırısı ve sadece gezginci arıcılık için kovanların nakliyesi esnasında çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. nedenler sonucu meydana gelen zararları güvence altına alan tarım sigortasıdır. TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta kapsamındadır. 
Tarım sigortaları ile ilgili olarak daha detaylı bilgi için acenteliğimizle irtibata geçerbilir ve/veya Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz:https://web.tarsim.gov.tr/havuz/